Virtueel Museum Grimbergen

Abten Grimbergen (Van der Elst, Judovicus)
 

 

Van der Elst, Judovicus

° 24 juni 1599 te Grimbergen, † te Brussel 21 februari 1670.

Volgde Abt de Velasco op, die na een half jaar ziek zijn op 13 oktober 1665 te Brussel op 69-jarige leeftijd was overleden. De uitvaart was drie dagen later te Grimbergen tijdens een plechtige dienst, voorgegaan door vicaris–generaal Libertus de Pape, abt van Park (Leuven).

Judovicus Van der Elst was de eerste novice die volgens de nieuwe Statuten twee jaar noviciaat had gedaan en werd in 1625 priester gewijd. Hij was eerst pastoor te Sint-Agatha Berchem , dan te Wemmel en vervolgens twintig jaar pastoor te Grimbergen. Op 9 december 1665 kwamen de religieuzen van Grimbergen samen om een nieuwe abt te kiezen. Philips-Willem Van Steenhuyse, kanselier van Brabant en de abt van Helissem waren hierbij als commissaris aanwezig. Prior Jacobus Rottenbroeck, die licentiaat was in de Theologie te Leuven kreeg de meeste stemmen. Maar daar hij van Sint-Truiden afkomstig was ( wat niet onder Mechelen viel ) gaven de commissarissen de voorkeur aan eerste opvolger Judocus van der Elst. Toen alles gereed was voor de wijding werd de abt van Park door de Spaanse gouverneur Castel-Rodrigo naar Brussel geroepen. Hij had het Pauselijk Indult (goedkeuring) niet ontvangen en maakte er moeilijkheden. Maar de abt van Park beet van zich af met de vaststelling dat de Nuntius reeds in oktober de toelating had gegeven en involgens het Kerkelijk recht enkel de directe overste die (namens de Paus) moet geven en er geen verplichting was om dit ook aan de overheid te melden. Na lange tijd wachten kwam uit Brussel op 5 juli 1566 het bericht dat de installatie mocht plaatsvinden, maar de gouverneur bleef moeilijk doen. Zelfs Paus Clemens kwam er aan te pas en gelastte de Deken van Brussel om de nieuwe abt te wijden. Wat dan uiteindelijk op 19 maart 1668 gebeurde door de Ierse bisschop Nicolas French omdat de aartsbisschop van Mechelen overleden was.

Uit deze zaak is overduidelijk dat de geestelijke en wereldlijke overheden zeer moei-lijk overeen kwamen en hun invloeden zoveel mogelijk wilden laten gelden. En de abdij Grimbergen toen al zeer belangrijk moet geweest zijn! Tijdens deze periode nam de Vicaris-generaal de functie van abt op zich. Er is weinig bekend over het vrij korte bestuur van abt Van der Elst. Het was op elk vlak een zeer woelige tijd en de nieuwe abt kreeg even later van de gouverneur de eis 10.000 gulden te betalen onder bedreiging dat anders de abdij gesloopt zou worden.

In 1667 kwam de Franse koning Lodewijk XIV ( de Zonnekoning) naar ons land. Zijn troepen legerden onder leiding van maarschalk Turenne in de omgeving van Brussel.
Toen een afdeling van de Franse ruiterij een boot wilden kapen op het kanaal Brussel-Willebroek vielen Spaanse troepen hen aan. De 5 overlevende Fransen konden vluchten en gingen zich in de abdij verschuilen. Maar algauw door de Spaanse soldaten ontdekt en gevangen genomen. In 1668 kwamen de Spaanse troepen terug en is de abdij geplunderd. Wellicht als vergelding en ook omdat de Grimbergse bevolking geweigerd had de belasting te betalen die de Franse generaal had opgelegd.

Abt Judocus Van der Elst stierf te Brussel. Hij was 71-jaar. Hij heeft de abdij slechts 2 jaar geleid . Uit de annalen blijkt dat hij de Bollandisten zeer goed wist te ontvangen.

Een ovaal portret van abt Van der Elst is te zien in de refter van de abdij. Zijn wapenschild was van keel (rood) met vijf tuiten van zilver, kruisgewijs geplaatst. De spreuk die hij had gekozen was “Candide et rubicunde”, wat ‘omwille van de liefde’ betekent.

( naar D.J.Delestré / SD)

 

 

 

 

 

 

 


Van der Elst Judovicus
Van der Elst Judovicus